News Fourth stimulus check: President Biden 'open to a range of ideas'